PUBLICITEITSOVEREENKOMST – Voorwaarden

De adverteerder sluit steeds een overeenkomst af metTennis Vereniging Wezel, met als ondernemingsnummer BE0423.632.751, met zetel te 2400 Mol – Wezel, Tennislaan 5, in deze overeenkomst geldig vertegenwoordigd door een lid van de raad van bestuur, hierna te noemen TVW (KWTC).

DUUR van het CONTRACT

De duur van de overeenkomst hangt af van de gekozen wijze van adverteren en/of er een raamovereenkomst is gemaakt.

De overeenkomst eindigt op de einddatum, zonder dat TVW of de adverteerder een opzeg in acht moeten nemen. De adverteerder heeft de mogelijkheid de overeenkomst te verlengen. Hiertoe zal hij minstens 1 maand voor het verstrijken van de overeenkomst overleg plegen.

MODALITEITEN

TVW onthoudt zich van alle handelingen en / of gedragingen die de goede naam van de adverteerder zouden kunnen aantasten.

Over de wijze van presentatie van de bedrijfs -, product -, of de merknaam van de adverteerder zullen de adverteerder en TVW voorafgaandelijk overleg plegen.

TVW heeft het recht om de naam, de goederen en diensten van de adverteerder bekend te maken en om hiertoe alle haar beschikbare communicatiemiddelen aan te wenden, hieronder worden verstaan de publiciteit van de naam of van het logo van de adverteerder.

De adverteerder begrijpt dat hij geen invloed kan uitoefenen op het beleid van TVW. Het publiciteitsbedrag verleent de adverteerder geen andere rechten dan deze die in deze overeenkomst zijn bepaald.

BETALINGSVOORWAARDEN

Het overeengekomen bedrag is verschuldigd op rekening nr.: BE80 0017 1134 9677 en dit binnen de maand na facturatie. Ingeval de duurtijd van de overeenkomst meerdere jaren bedraagt, zal de facturatie jaarlijks geschieden in de maand januari.

Bij niet – tijdige betaling zullen de nog niet vervallen termijnen van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar worden.

Bij niet – tijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10%. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 €, onverminderd het recht van TVW om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van een hoger geleden schade.

VERBOD OP DELEGATIE VAN SCHULD

Het is de adverteerder verboden om zijn rechten of verplichtingen over te dragen aan een derde zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van TVW.

BEËINDIGING

Bij niet – betaling op de in de overeenkomst overeengekomen vervaldag of wanneer de adverteerder een van haar essentiële verplichtingen niet nakomt, behoudt TVW het keuzerecht om ofwel de uitvoering van de eigen verbintenissen, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, op te schorten, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomt, te ontbinden voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte. De adverteerder zal per aangetekende brief in kennis worden gesteld van de gemaakte keuze.

De overeenkomst kan steeds vroegtijdig worden opgezegd:

  • Ingeval van faillissement of bij gerechtelijke reorganisatie van een van de partijen;
  • Ingeval van ontbinding van een van de partijen;
  • Ingeval een van de partijen haar verbintenissen verzuimt na te komen, na hiertoe door de andere partij te zijn aangemaand;
  • Ingeval een van de partijen de goede naam en faam van de andere partijen door uitingen of gedragingen schade toebrengt.

OVERMACHT

In geval van overmacht zal de adverteerder geen recht hebben op terugbetalingen binnen het contract. De betaalde gelden blijven door TVW verworven.

Worden als gevallen van overmacht beschouwd: klimatologische omstandigheden (zoals onder meer hagel, wind,…), vandalisme, slijtage, ouderdom, e.d.m.

TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomst wordt beheerst door de bepalingen van het Belgische recht.

De bepalingen van de overeenkomst zijn van toepassing boven andere voorwaarden en bepalingen, zowel van vroegere als van latere datum.

Uitbreidingen of afwijkingen kunnen enkel uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen worden. Deze zullen dan tevens ressorteren onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst.

GESCHILLEN

In geval van geschillen zijn de Belgische rechtbanken, en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Turnhout, bevoegd.